Slovníček finančných pojmov

Akontácia - percentuálne vyjadrenie časti úveru, ktorú musíte zložiť na začiatku splátkového programu.

Americká hypotéka - označuje sa úver síce ručený nehnuteľnosťou, ale bez určenia účelu. Ide o kompromis medzi hypotekárnym a spotrebným úverom.

Banka - právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, založená ako akciová spoločnosť. Prijíma vklady, poskytuje úvery a na výkon činností má udelené bankové povolenie Národnou bankou Slovenska.

Bezúčelový úver - znamená, že účel použitia finančných prostriedkov nie je vopred ničím stanovený.

Bonita - znamená, že máte dostatočné príjmy na to, aby ste popri bežných životných nákladoch mohli splácať aj stavebný úver alebo úroky medziúveru. Pri spracovaní žiadosti o úver sa skúma bonita dlžníka, spoludlžníka, prípadne ručiteľa.

BRIBOR - (Bratislava Inter Bank Offered Rate) referenčná úroková sadzba jednodňových až ročných medzibankových depozitov. Za túto sadzbu si banky navzájom požičiavajú krátkodobé zdroje denominované v slovenských korunách.

Dlžník - je stavebný sporiteľ ktorému bol poskytnutý stavebný úver, medziúver alebo mimoriadny medziúver a je takto nazývaný počas celej doby splácania.

Doklady účelového použitia - sú napr. originál bloku z registračnej pokladnice s vyznačeným druhom tovaru alebo služby, originál faktúry s dokladom o úhrade, kúpna zmluva s listom vlastníctva, prípadne s potvrdeným návrhom na vklad.

Fixný úrok - zafixovaná, resp. pevná úroková sadzba, zaručuje klientovi istotu rovnakej výšky úroku počas celej doby splácania úveru.

Hotovostná pôžička - slúži v prípade, že máte záujem o menšie sumy a nemáte čas na vybavenie spotrebného úveru. Získať ju je možné relatívne rýchlo, bez ručiteľa a na akýkoľvek účel. Poskytovateľmi hotovostných pôžičiek sú nelicencované spoločnosti špecializované na túto činnosť.

Hypotéka - úver určený na nákup nehnuteľnosti, obvykle s dlhšou dobou splatnosti.

Inflácia - ekonomický termín označujúci trvalejší rast všeobecnej úrovne cien a znehodnocovanie peňazí.

Kontokorent - druh úveru, ktorý poskytuje banka klientovi, ktorý má u nej otvorený bežný účet. Je bezúčelový a jeho čerpanie je uskutočnené čerpaním prostriedkov v čase, keď ich klient na konte nemá k dispozícii.

Nebanková inštitúcia - podnikateľský subjekt, ktorý prijíma vklady klientov, aj keď nedisponuje bankovou licenciou.

RPMN - ročná percentuálna miera nákladov umožňuje jednoduché porovnanie nákladov na spotrebiteľský úver, o ktorom uvažujete, s nákladmi na iné spotrebiteľské úvery, ktoré ponúkajú konkurenčné splátkové spoločnosti alebo banky.

Splatnosť úveru - nazýva sa obdobie, na ktoré sa úver poskytuje a dokedy je potrebné ho splatiť.

Spoludlžník - je manželský partner dlžníka, prípadne iná osoba, ktorá pristupuje k dlhu.

Spotrebný úver - druh úveru, ktorý poskytuje banka klientovi na zväčša nešpecifikovaný účel ako napríklad kúpa auta, televízora či dovolenky.

Úrok - peňažné vyjadrenie úrokovej miery, teda cena peňazí. Vyjadruje, koľko musí subjekt zaplatiť, ak si požičal.

Úver - vypožičanie si peňazí od banky, prípadne nebankovej inštitúcie, za úroky s definovanou dobou splatnosti.

Úžera/úžerníctvo - rozumie sa požičiavanie peňazí za privysoké úroky (definované zákonom). Považuje sa za trestný čin.

Variabilný úrok - úrok, ktorého výšku môže finančná inštitúcia upravovať počas doby splácania úveru - smerom nadol alebo nahor v závislosti od vývoja na finančných trhoch.

  • Cetelem
  • mBANK
  • Poštová banka
  • Home Credit
  • Pôžičkomat.sk
  • Slovenská požičovňa
  • Quatro pôžičky
  • Profi Credit